Afgørelse vedrørende VVM-vurdering (miljøvurdering) - forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn på ejendommen Illervej 43, 6310 Broager i Sønderborg Kommune

Publiceret 02-03-2022
Øvrige annonceringer

Den 1. marts 2022 har Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del besluttet, at den foreslåede ophævelse af fredningen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Sønderborg Kommune har foretaget en screeningsundersøgelse af forholdene med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at gennemføre en fuld miljøvurdering. Efter loven skal der kun gennemføres en fuld miljøvurdering, hvis afgørelsen (her ophævelsen af fredningen) i en forundersøgelse vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Sønderborg Kommunens screeningsundersøgelse, der er modtaget den 6. januar 2022 er kopieret ind som bilag til Fredningsnævnets afgørelse.

Der er ca. 310 m fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område. Det er kommunens vurdering, at ophævelse af fredningsservitutten ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnet vurderer på baggrund af formålet med ophævelsen af fredningen og den gennemførte screeningsafgørelse, at en ophævelse af fredningen ikke medfører krav om en fuld miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at træet efter sagens oplysninger skulle stamme tilbage fra Erik af Pommerens tid, at det er gået ud for mange år siden, og at ophævelsen af fredningen vurderes ikke at kunne få nogen væsentlig indvirkning på miljøet.


Screeningsafgørelsen og bilag kan findes herunder:

Screeningsafgørelsen for ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Sønderborg Kommune kan læses her

Bilag - Miljøvurderingsskema kan læses her


Klagevejledning :

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevareklagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk.

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen