Forlængelse af frist for afgørelse i sagen om revision af fredningen Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune

Publiceret 25-01-2022
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for København har den 24. januar 2022 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om revision af fredningen Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune. Fristen for sagens afslutning er den 27. januar 2023.

Rudersdal Kommune rejste den 27. januar 2020 i medfør af naturbeskyttelsesloven § 33, stk. 3, fredningsforslag til revision af fredningen af Frederikslund Skov. Fredningsforslaget blev offentligt annonceret den 17. juli 2020, og desuden gjort offentligt  tilgængeligt på blandt andet fredningsnævnenes hjemmeside www.fredningsnaevn.dk.

Fredningsnævnet bemærker, at behandlingen af fredningsforslaget i væsentlig grad har været sat i bero på grund af den foreliggende sundhedsmæssige situation med COVID 19.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde inden  udløbet af 2-årsfristen beslutte at forlænge denne med op til 2 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 3.

Fredningsnævnet bemærker, at behandlingen af fredningsforslaget ikke har kunnet gennemføres og afsluttes inden udløbet af den ordinære behandlingsfrist på 2 år af grunde, som fredningsnævnet i alt overvejende grad ikke har haft indflydelse på og har kunnet påvirke. Under disse særlige forhold finder fredningsnævnet, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, foreligger opfyldt. Henset til sagens stade finder fredningsnævnet, at det er nødvendigt at forlænge behandlingsfristen med 1 år regnet fra den 27. januar 2022, så fristen for sagens afslutning er den 27. januar 2023.


Afgørelsen kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for sagens afslutning

Klagevejledning:

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal oplyse, at afgørelsen om udsættelse af fristen for afgørelse i fredningssagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 

Klage skal indgives skriftligt. Klage kan indgives via e-boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager. Klage kan også indgives ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og denne klagevejledning på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside.

FN-KBH-014-2020F