Forlængelse af frist for afgørelse i sagen om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune

Publiceret 29-06-2022
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 22. juni 2022 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, Frederikssund Kommune, til den 15. november 2022.

Danmarks Naturfrednings Forening og Frederikssund Kommune har den 15. juli 2020 rejst forslag om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn for Fredningsnævnet for Nordsjælland. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, at et fredningsforslag bortfalder, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse i sagen. I særlige tilfælde kan fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, beslutte at forlænge denne frist med op til 2 år.

Fredningsnævnet har holdt offentligt møde i sagen og har herefter modtaget indlæg i sagen fra Forsvarsministeriet og fra Miljøstyrelsen samt fra Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris. Fredningsnævnet vil herefter indhente forslagsstillernes bemærkninger til de synspunkter og oplysninger, som er fremkommet i indlæggene. Fredningsnævnet vil endelig inden der træffes afgørelse i sagen indhente afsluttende bemærkninger fra Forsvarsministeriet, Miljøstyrelsen og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.

Fredningsnævnet udsætter derfor fristen for sagens afgørelse til den 15. november 2022.

Afgørelsen kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for sagens afslutning kan læses her


Klagevejledning:

Afgørelsen om udsættelse af fristen for afgørelse i fredningssagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage skal indgives skriftligt. Klage kan indgives via e-boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager. Klage kan også indgives ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og denne klagevejledning på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside.

FN-NSJ-041-2020F