Forlængelse af frist for afgørelse i sagen om fredning af Skarholm i Lolland Kommune

Publiceret 28-09-2022
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 27. september 2022 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Skarholm i Lolland Kommune til den 29. marts 2023.

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har den 29. september 2020 rejst forslag om fredning af et område omkring Skarholm mellem Tjørnebjerg og Bredfjed på ca. 196 ha i Lolland Kommune.

På grund af de tidligere foranstaltninger under covid-19-pandemien er fredningsnævnets behandling af fredningssagen blevet væsentligt forsinket. Det offentlige møde, hvor der var bred tilslutning til fredningsforslaget, og fredningsnævnets besigtigelse blev således først afholdt den 20. september 2021.

Fredningssagen beror herefter i det væsentlige på opgørelse af og afgørelse om erstatningen, hvilken afgørelse skal træffes samtidig med selv fredningsafgørelsen.

Erstatningskravet rejser spørgsmål – blandt andet om betydningen af forekomsten af arter, jf. habitatdirektivets bilag IV for muligheden for genopdyrkning, hvis området ikke fredes, og størrelsen af erstatning for manglende genopdyrkningsret – der ikke forsvarligt kan afgøres inden for 2-årsfristen, jf. naturbeskyttelseslovens § 37 a.

Fredningsnævnet finder herefter, at der foreligger særlige grunde, således at 2-årsfristen forlænges med 6 måneder til den 29. marts 2023.

 

Afgørelsen kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for sagen afslutning kan læses her

 

Klagevejledning:

Afgørelsen om udsættelse af fristen for afgørelse i fredningssagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage skal indgives skriftligt. Klage kan indgives via e-boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager. Klage kan også indgives ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og denne klagevejledning på Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falsters hjemmeside.

FN-SSJ-47-2020