Fredningsforslag for Furs Bakkeland i Skive Kommune

Publiceret 05-04-2022
Fredningsforslag

Skive Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig Del, den 14. februar 2022 rejst forslag til fredning af Furs Bakkeland.
Fredningsforslaget omfatter ca. 592 ha.

Fredningen har til formål

  • at bevare og forbedre de landskabelige, biologiske, geologiske og kulturhistoriske værdier, med særlig vægt på at bevare helheden i det varierede og overvejende åbne landskab med stejle skrænter og dybe kløfter, overdrev, moser, heder, enge, småskove, enkelte levende hegn, solitære træer, småsøer og huller efter molergravning,
  • at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til søer, vandløb, skov- og naturarealer, der ligger spredt i området,
  • at bevare og synliggøre de særlige geologiske værdier i området, som indgår i en større sammenhængende landskabsformation af molerbakker af national betydning,
  • at bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til områdets forskellige natur- og landskabstyper,
  • at sikre offentlighedens adgang til området og skabe gode muligheder med henblik på formidling af områdets geologiske, kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende: 

Fur Præstegård, Fur

36a, 37a, 65a, 104a, 107a, 115a, 122a, 139a, 140a, 141a, 142a, 144a, 151a, 153a, 156a, 170a, 177a, 178a, 180a, 4b, 18b, 19b, 24b, 35b, 37b, 40b, 41b, 48b, 65b, 98b, 119b, 139b, 140b, 142b, 150b, 153b, 156b, 177b, 5c, 6c, 15c, 21c, 22c, 36c, 101c, 106c, 109c, 118c, 119c, 139c, 141c, 142c, 151c, 153c, 5d, 13d, 26d, 35d, 36d, 37d, 39d, 65d, 111d, 116d, 141d, 142d, 144d, 151d, 153d, 5e, 13e, 15e, 27e, 28e, 34e, 35e, 38e, 29e, 39e, 104e, 114e, 117e, 142e, 151e, 4f, 5f, 23f, 28f, 36f, 38f, 102f, 104f, 106f, 142f, 171f, 13g, 16g, 28g, 33g, 38g, 45g, 104g, 108g, 142g, 151g, 20h, 24h, 25h, 28h, 35h, 94h, 97h, 106h, 5i, 7i, 13i, 28i, 35i, 122i, 14k, 28k, 38k, 90k, 17l, 28l, 29l, 38l, 90l, 20m, 25m, 28m, 32m, 34m, 25n, 28n, 32n, 34n, 17o, 29o, 42o, 6p, 13p, 14p, 17p, 29p, 33p, 6q, 21q, 26q, 17r, 26r, 29r, 34r, 65r, 23s, 25s, 32s, 37s, 4t, 13t, 24t, 30t, 37t, 17u, 27u, 30u, 37u, 25v, 37v, 4x, 25x, 27x, 37x, 14y, 15y, 25y, 13z, 14z, 25z, 17æ, 25æ, 17ø, 25ø, 26ø, 30ø, 5aa, 30ac, 65 ah, 4ai, 13ao, 58aq, 87as, 4au, 4ax, 4az, 41bs, 7000ar, 7000at, 134 samt umatrikuleret areal af 0,27 ha.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.
Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag den 13. juni 2022 kl. 10.00 på Fur Bryghus, Knudevej 3, 7884 Fur.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan findes herunder: 

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig del
c/o Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning

 

Journalnummer: FN-MJV-04-2022