Fredningsforslag for Lyngbos Hede i Varde Kommune

Publiceret 27-09-2022
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, den 22. juni 2022 fremsat forslag til fredning af Lyngbos Hede.
Fredningsforslaget omfatter ca. 257 ha.

Formålet med fredningen er:

  • at de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres,
  • at områdets fremtidige rekreative anvendelse sikres og forbedres,
  • at området friholdes for veje og andre permanente anlæg, som vil fragmentere området,
  • at der sikres grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU’s habitatdirektiv.

Forslaget omfatter følgende matr.nr. helt eller delvist:

Henne By, Henne:

3l, 4aa, 4c, 4s, 1y, 4r, 1x, 4q, 1v, 4p, 1u, 40, 1t, 1s, 4n, 4l, 1q, 4m samt 1r

Efter naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2 må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Den 31. oktober 2022 kl. 10.00

Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.


Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Vagn Kastbjerg,
Formand

 

Journalnummer: FN-SJN-24-2022