Fredningsforslag for Marbækområdet i Esbjerg Kommune

Publiceret 21-12-2022
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, den 14. december 2022 fremsat forslag til fredning af Marbækområdet i Esbjerg Kommune.
Fredningsforslaget omfatter ca. 964 ha.

Fredningen har til formål, at:

  • bevare og forbedre de biologiske, rekreative, landskabelige, kulturhistoriske og arkæologiske værdier, med særlig vægt på at bevare og øge biodiversiteten og forbedre de rekreative muligheder i området, herunder offentlighedens adgang til og færden i området,
  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmulighederne for plante- og dyreliv, med særligt fokus på at sikre sammenhæng i næringsfattige lysåbne naturtyper,
  • sikre en naturfremmende forvaltning af de i området beliggende skovarealer,
  • bevare og sikre de særlige geologiske værdier på kyststrækningen langs Ho Bugt,
  • bevare de kulturhistoriske spor i Marbækområdet især omkring Myrthue og Sjælborg jernalderbopladser samt jernalder-digevoldninger og højryggede agre i og omkring Marbæk Plantage,
  • medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 89 er udpeget for,
  • formidle de i formålet nævnte værdier tilknyttet Marbækområdet,
  • bygge videre på intentionerne i Marbæk-planen 2017 om mere natur og bedre rekreative muligheder.

 

Forslaget omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Myrtue Gde., Hostrup:

1q, 1a, 1e, 1x, 1d, 1l, 1k, 1v, 1u, 7000a, 1m, 1i, 1g, 1c, 1t

Marbækgård, Hostrup:

2a, 1a, 2k, 2d, 2f, 2h, 2e, 2g

Kravnsø By, Hostrup:

12e, 1a, 3h, 64a, 8a, 6g, 6e, 6f, 8i, 7000d, 7000l, 3ab, 6a 4b, 2b, 2p, 14c, 3ø, 11d, 11g, 2g, 2r, 2q, 2s, 13b, 4p

Sjælborg By, Hostrup:

1e, 9g, 2b, 2ø, 2m, 7000d, 3h, 2l, 2af, 8s, 6bø, 3u, 6a, 9h, 3ai

Kokspang By, Hostrup:

13

 

Fredningsforslaget med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskort kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

Kortbilag 3 kan ses her

 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 10:00

Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V

med efterfølgende besigtigelse af det berørte areal. Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til Obfuscated Email med henvisning til sagsnummer FN-SJS-72-2022 eller til Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del på nedennævnte adresse.

Bemærkninger skal være modtaget af nævnet senest den 26. januar 2023.

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del
c/o Retten i Esbjerg
Dokken 1, 
6700 Esbjerg
FN-SJS-72-2022

Margit Ø. Laub
Formand