Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune - forslag om reviderede bestemmelser og fredningskort

Publiceret 11-07-2022
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Vestsjælland har i forlængelse af det offentlige møde og besigtigelser om fredningsforslaget Veddinge Bakker og Skamlebæksletten modtaget reviderede fredningsbestemmelser og revideret fredningskort fra Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningen har til formål,

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv blandt andet ved at naturområder sikres udvidelse og sammenhæng samt naturforbedrende pleje,
  • at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder at sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab afbrudt af småskove, krat og levende hegn,
  • at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder offentlighedens adgang til området via stisystemer,
  • at sikre at anvendelsen af den nedlagte radiostation, så vidt muligt anvendes til formål, som understøtter fredningens formål, herunder eksempelvis naturformidling, undervisning eller udstilling samt lignende almene formål,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-habitatområde nr. 244 for Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er udpeget for. 

Revideret fredningsforslag med fredningskort kan findes herunder: 

Forslag til reviderede bestemmelser for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten kan læses her

 Revideret fredningskort kan ses her

Det tidligere fremsatte fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten offentliggjort den 1.7.2021 kan findes herunder:

Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten kan læses her

Kopi af forslaget kan fås ved at skrive til Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnet for Vestsjælland
c/o Retten i Nykøbing F., Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F