Fredningsforslag for Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune

Publiceret 09-12-2022
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Fyn den 21. november 2022 fremsat forslag til fredning af Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune.
Fredningsforslaget omfatter ca. 108 ha.

Formålet med fredningen er: 

  • at bevare og forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten, med særlig vægt på at fastholde ådalen som en mosaik af ureguleret vandløb, lysåbne naturområder som enge, moser og overdrev samt urørt skov, og at sikre og udvikle gunstige forhold særligt for sjældne og/eller truede arter, herunder hasselmus,
  • at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, med særlig vægt på at sikre ådalens fremtræden som et markant landskabselement med skovbevoksede dalsider vekslende med lysåbne naturarealer,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til overholdelsen af Danmarks direktivmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen,
  • at sikre de geologiske værdier, så tunneldalen, som menes skabt af smeltevand under Bælthavisen, bevares med dets nuværende profil
  • at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området langs hele åen ud til kysten.

Forslaget omfatter følgende matr.nr. helt eller delvist: 

Vejstrupgård, Vejstrup:

1m, 2a samt 1l

Ø. Åby By, Skårup

36b, 36a, 1a, 60, 21e, 22a, 23n, 3o, 23b, 16a, 16h, 5i, 5h, 5l, 5a, 5b samt 5k.

Tiselholt Hgd., Skårup:

1m. 1a, 1ak samt 7000a

Vejstrup By, Vejstrup:

24a, 59a, 58a, 59b, 58c, 16b, 16g, 16c, 16e, 16f, 25a, 25b, 20b, 67, 7000s samt 7000g


Fredningsforslaget med bilag og fredningskort kan findes herunder

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her