Orienteringsbrev i sagen om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 10-08-2022
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, har d. 5. august 2022 udsendt orienteringsbrev til klageberettigede i sagen om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune.

Fredningsnævnet har besluttet at tage Danmarks Naturfredningsforenings og Fredericia kommunes reviderede forslag om fredning af Treldeskovene til følge med visse ændringer.

Beslutningen omfatter de matrikelnumre og løbenumre, som fremgår af areal- og lodsejerlisten af 6. juli 2022, der ses herunder.

Fredningen har til formål at,

  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.
  • medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.
  • sikre fri dynamik på kyststrækningen mellem Hyby Fælled og Trelde Næs.
  • sikre områdets geologiske værdier, herunder de helt særlige geologiske strukturer.
  • sikre og forbedre offentlighedens adgang og områdets rekreative kvaliteter.
  • formidle de naturmæssige og kulturhistoriske værdier tilknyttet området og brugen heraf.

Orienteringsbrevet, areal- og lodsejerliste samt kortbilag kan tilgås herunder:

Orienteringsbrevet kan læses her

Areal- og lodsejerliste kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Kort over arealer kan ses her

 

FN-SJN-26-2019