Screeningsafgørelse for forslag til fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune

Publiceret 25-10-2022
Øvrige annonceringer

Den 25. oktober 2022 har Fredningsnævnet for Nordsjælland besluttet, at den foreslåede fredning ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Formålet med fredningsforslaget er bl.a., at området ikke gøres til genstand for fremtidig byudvikling som by- eller sommerhusområde. Formålet er endvidere at medvirke til en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU´s habitatdirektiv, jf. naturbeskyttelsesloven § 38, stk. 2. Forslaget tilsigter endelig at bevare og forbedre de landskabelige og naturmæssige kvaliteter og at bevare de kulturhistoriske værdier, samt at områdets rekreative anvendelse sikres og forbedres.

Det fremgår således af forslaget til fredningsbestemmelser bl.a., at området skal bevares i sin nuværende tilstand, herunder for så vidt angår kyststrækningen mod vest. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller etableres faste anlæg og konstruktioner. Der vil dog som et led plejeplanen kunne etableres adgangsveje og stier for offentligheden. Fredningsnævnet lægger til grund, at der ved sådanne projekter i henhold til plejeplanen vil blive taget hensyn til udpegningsgrundlaget for de to Natura-områder. Det er tanken, at fredningen først skal træde i kraft ved forsvarets ophør af brug af området. Fredningsnævnet finder imidlertid, at spørgsmålet om miljøvurdering skal bedømmes, som om fredningen trådte i kraft umiddelbart efter endelig fredningsafgørelse.

På denne baggrund samt efter screeningsnotatet og væsentlighedsvurderingen finder fredningsnævnet, at fredningsforslaget ikke indebærer, at der skal foretages miljøvurdering heraf, jf. miljøvurderingslovens § 10. jf. § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at fredningsforslaget hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke de to relevante Natura 2000-områder væsentligt. Det følger heraf, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af fredningsforslagets indvirkning på disse områder. Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at forslaget bidrager til at opfylde landets internationale forpligtelser uden for internationale naturbeskyttelsesområder, og at det ikke er en hindring for at opfylde forpligtelserne inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. naturbeskyttelsesloven § 36, stk. 2 og 3.

Screeningsafgørelsen kan findes herunder:

Screeningsafgørelsen for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune, kan læses her

 

Klagevejledning

Denne screeningsafgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger.

Klageberettigede er ejere og brugere samt enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse.

Klageberettigede er endvidere statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningsforslaget, samt organisationer, der må anses at have en væsentlige interesse i fredningsforslaget. En klage skal indgives via Miljø-og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Der skal betales et klagegebyr. Gebyret udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder (2016 niveau). Det aktuelle klagegebyr fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klagegebyret kan under visse nærmere betingelser tilbagebetales, herunder bl.a. hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres elle ophæves.