Screeningsafgørelse for forslag til fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 28-09-2022
Øvrige annonceringer

Den 27. september 2022 har Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, besluttet, at den foreslåede fredning ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Fredningsnævnet har nøje gennemgået og vurderet screeningen foretaget af Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia kommune, og sammenholdt de enkelte vurderinger i screeningen med fredningsforslaget og udkastet til fredningsbestemmelser, høringssvarene og sagens oplysninger i øvrigt.

Fredningsområdet er ikke beliggende i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, og de foreslåede ændringer i de fredede arealers drift og anvendelse har kun betydning for fredningsområdet og vil derfor ikke medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder.

Det fremgår af screeningsnotatet, at der for hovedparten af miljøparametrene ved vurderingen af fredningsforslaget ikke kan konstateres nogen påvirkning.

Fredningsnævnet vurderer, at fredningen vil være til gavn for områdets sjældne fredede arter og naturtyper, naturplejen og natur- og landskabsbeskyttelsen.

Samlet vurderer fredningsnævnet, at området i overvejende grad med en fredning som anført i fredningsforslaget må forventes at videreføre og sikre sine nuværende karakteristika, hvorfor fredningsforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i miljølovens forstand.

Derfor er der ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Denne afgørelse indeholder ikke en stillingtagen til, om der skal gennemføres en fredning og i hvilket omfang, men alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredning.

 

Screeningsafgørelsen kan findes herunder:

Screeningsafgørelsen for Treldeskovene i Fredericia Kommune kan læses her

 

Klagevejledning

En afgørelse efter § 10 i miljøvurderingsloven om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen elle programmet udarbejdes i henhold til.

Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø– og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. lov om naturbeskyttelseslovens § 43 afgives via Miljø– og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på klagenævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.