Screeningsafgørelse for forslag til revision af fredning af Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune

Publiceret 10-10-2022
Øvrige annonceringer

Den 29. september 2022 har Fredningsnævnet for København truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med forslag til revision af fredning af Frederikslund Skov.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Rudersdal Kommune vurderet, at fredningsforslaget i sig selv ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Screeningsafgørelsen med klagevejledning og bilag kan findes herunder

Screeningsafgørelsen for Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune kan læses her

Screeningsafgørelsens bilag kan læses her

Klagevejledning

Der kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage sendes enten via eBoks, hvor Nævnenes Hus vælges som modtager, eller med almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.