Afgørelse vedrørende forslag om delvis ophævelse af fredning på et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende område i Lejre Kommune

Publiceret 02-05-2023
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Østsjælland har d. 27. april 2023 truffet afgørelse vedrørende forslag om delvis ophævelse af fredning på et nord og øst for Kirke Hvalsø beliggende område i Lejre Kommune.
Ophævelsen udgør et areal på ca. 1,5 hektar.

Fredningens formål er at bevare de landskabelige værdier, der er knyttet til området.

Ophævelse af en fredning eller delvis ophævelse af en fredning kan efter praksis kun ske, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet.

Fredningsnævnet finder, at etablering af nye boliger på det pågældende areal ikke kan betragtes som et tungtvejende samfundsmæssigt hensyn, der gør en delvis ophævelse af fredningen påkrævet.

Yderligere finder fredningsnævnet, at fredningen ikke har mistet sin betydning for det pågældende areal, men at opførelsen af en ny bebyggelse derimod vil betyde en væsentlig ændring af arealets karakter.

Den omstændighed, at det pågældende område i dag har en anden karakter end på fredningstidspunktet, og at arealet udgør en mindre del af en større fredning, og at arealet ligger i udkanten af fredningen, kan ikke føre til et andet resultat.

På den oven for anførte baggrund finder fredningsnævnet ikke, at der er grundlag for at imødekomme Lejre Kommunes forslag om delvis ophævelse af fredningen med henblik på at opføre et boligområde på ca. 1,5 hektar på en del af matr.nr. 8 i, Kirke Hvalsø by, Kirke Hvalsø.

Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 (Hvalsø-Kisserup fredningen) opretholdes derfor uændret.


Afgørelsen vedrører helt eller delvist følgende matr.nr.:

8i, 7000o Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø


Fredningsnævnets afgørelse kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her


Klagevejledningen:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på en af følgende måder:
• e-Boks, hvor du skal vælge Nævnenes Hus som modtager,
• e-mail til Obfuscated Email, eller
• almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag