Afgørelse om fredning af Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune

Publiceret 25-01-2023
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har d. 20. januar 2023 truffet afgørelse om fredning af Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune.
Fredningen udgør et areal på ca. 37 ha.

Fredning har til formål:

  • at bevare og forbedre de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, som knytter sig Frederikslund Skov,
  • at sikre udviklingsmuligheder for skovens særlige flora og fauna, herunder at fremme mulighederne for biodiversitet,
  • at sikre de skovbevoksede og lysåbne arealers anvendelse til rekreative formål, både for foreningslivet og til mere uformelle aktiviteter,
  • at sikre skoven som et væsentligt grønt forbindelsesled for både gående og cyklende mellem Vaserne nord for Furesø, villaområderne nord, syd og øst for skoven samt Plejecenter Frydenholm ved Kongevejen,
  • at sikre en naturpleje og naturgenopretning, der respekterer fredningens formål og bestemmelser, og
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for områdets udpegning som internationalt naturbeskyttelsesområde.


Fredningen omfatter følgende matr.nr.
:

1aea, 1bøz og 1bøy Dronninggaard, Ny Holte

 

Fredningsnævnets afgørelse samt kortbilag kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Kortbilag 1 - fredningskort kan ses her

Kortbilag 2 – Matrikelkort kan ses her

Kortbilag 3 – Beskyttet natur kan ses her

Kortbilag 4 – Bygge- og beskyttelseslinjer, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger kan ses her

Kortbilag 5 – Natura 2000 kan ses her

Bilag A – Skovparkering kan ses her

 

Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-Boks med Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.