Afgørelse om fredning af Skarholm i Lolland Kommune

Publiceret 24-03-2023
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har d. 24. marts 2023 truffet afgørelse om fredning af Skarholm i Lolland Kommune.
Fredningen udgør et areal på ca. 196 ha.

Fredningen har til formål:

  • at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til det åbne strandengsområde samt søer, vandløb, skov- og naturarealer, der ligger spredt i området,
  • at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området således, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte levende hegn og solitære træer, eller i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer,
  • at skabe grundlag for naturpleje, og
  • at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.


Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Rødby Fjord, Rødby Jorder:

1a

Rødby Markjorder:

245d, 245aa, 245i, 245lq, 306k, 245a, 245ø, 245y, 245x, 245v og 245dm, 245c, 245æ, 245z

Tjørnebjerg, Gloslunde:

8a, 12eæ, 12k, 18, 17, 2, 8c, 16e, 4b, 12fb og 14k


samt et umatrikuleret areal på 1,48 ha. 

 

Fredningsnævnets afgørelse, erstatningsafgørelse samt fredningskort kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse kan læses her

Fredningskortet kan ses her

 

Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på en af følgende måder

  • e-Boks, hvor du skal vælge Nævnenes Hus som modtager,
  • e-mail til Obfuscated Email, eller
  • almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Da den samlede erstatning i anledning af fredningen overstiger 500.000 kr., skal Miljø- og Fødevareklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i sin helhed, uanset om afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42