Forlængelse af frist for afgørelse i sagen om fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune

Publiceret 14-06-2023
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 1. juni 2023 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune til d. 1. juni 2025.

Danmarks Naturfredningsforening og Odsherred Kommune rejste i juni 2021 i medfør af naturbeskyttelsesloven § 33, stk. 3, fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten. Fredningsforslaget blev offentligt annonceret den 1. juli 2021 og udsendt til de berørte lodsejere m.fl. og er gjort offentligt tilgængeligt på blandt andet fredningsnævnenes hjemmeside. Odsherred Kommune er i juni 2022 udtrådt som medsagsrejser.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde inden udløbet af 2-årsfristen beslutte at forlænge denne med op til 2 år.

Behandlingen af fredningsforslaget har ikke kunnet afsluttes, da der er foretaget en del besigtigelser, foretaget høringer dels af det oprindelige forslag, dels af et revideret forslag. Endvidere har der været gennemgang og drøftelse af adskillige høringssvar. Inden afslutning af sagen skal der bl.a. ske høring af et fornyet screeningsnotat, jf. miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2.

Behandlingen af fredningsforslaget har således ikke kunnet afsluttes inden udløbet af den ordinære behandlingsfrist på 2 år. Under disse omstændigheder og for at kunne færdigbehandle fredningsforslaget med den nødvendige inddragelse af de af forslaget berørte lodsejere og andre, som har interesse i forslaget, finder fredningsnævnet, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, foreligger opfyldt. Det er herefter nødvendigt at forlænge behandlingsfristen med 2 år regnet fra den 1. juni 2023.


Fredningsnævnets afgørelse kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her


Klagevejledning:
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-Boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.