Forslag til fredning af Bækkestien i Randers Kommune

Publiceret 12-07-2023
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 31. marts 2023 fra Randers Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget et fredningsforslag for Bækkestien i Randers. Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 3,8 ha.

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 3,8 ha langs med Bækkestien på strækningen mellem Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej i Randers by.

Arealet ejes af Randers Kommune og vedrører ejendommene matr.nr.:

  • 489c, 494v, 497au og 506b Randers Markjorder
  • 1u, 1pb og 1io Bjellerup Ladegård, Dronningborg.

Formålet med den foreslåede fredning er:

  • at sikre og bevare områdes landskabelige kvaliteter med en sammenhængende og uforstyrret naturskøn landskabskile i byen,
  • at bevare og forbedre områdets biologiske værdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative anvendelse med offentlighedens adgang, og
  • at sikre at området friholdes for fremtidig byudvikling med vejbyggeri og bebyggelse.

Der afholdes et offentligt møde om fredningsforslaget

Onsdag den 20. september 2023, kl. 10.00

Mødet holdes i Randers Kommunes lokaler,
Odinsgade 7, 8900 Randers C.

Mødet indledes med, at fredningsforslaget præsenteres, og der vil herefter være lejlighed til at drøfte og kommentere på fredningsforslaget. Herefter besigtiges det område, der er omfattet af fredningsforslaget.
Eventuelle bemærkninger til fredningsforslaget kan sendes til fredningsnævnet senest den 1. september 2023.

Fredningsforslaget med bilag og kort kan findes herunder:
Fredningsforslag for Bækkestien med bilag og kort kan læses her

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Journalnummer: FN-MJØ-047-2023

Den 11. juli 2023

Martin Møller-Heuer, formand for fredningsnævnet