Forslag til fredning af Næstved Øvelsesplads i Næstved Kommune

Publiceret 04-07-2023
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Næstved Kommune fremsat forslag om Fredning af Næstved Øvelsesplads, der ejes og benyttes af forsvaret. Forslaget omfatter et areal på 179 ha, hvoraf 164 ha i forvejen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som overdrev, sø, mose eng eller hede.

Formålet med den foreslåede fredning er:

  1. at bevare og forbedre områdets naturværdier, med særligt fokus på bevarelse af levesteder for sårbare og truede arter, samt områdets variationen af forskellige naturtyper, når Forsvarsministeriets brug af arealet ophører.
  2. at de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres.
  3. at områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres.
  4. at skabe grundlag for naturpleje.
  5. at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med
    hensyn til at beskytte naturen.

Arealet har følgende matr. nr.:

  • matr.nr. 3, Rønnebæksholm Hgd., Rønnebæk
  • matr.nr. 68d, Rønnebæk By, Rønnebæk
  • matr.nr. 69, Rønnebæk By, Rønnebæk

Fredningsforslaget berører eller begrænser ikke forsvarets nuværende brug af arealer som øvelsesterræn, men er fremsat for at sikre, at arealet bevares som naturområde, hvis forsvaret på et tidspunkt skulle beslutte at afhænde området.

Mødeindkaldelse

Der indkaldes til offentligt møde

Mandag den 21. august 2023, kl. 11.00.

Mødet afholdes i Retten i Næstved, Mødelokale G, på Kasernevej 20, 4700 Næstved. Alle har ret til at møde og vil få adgang til at ytre sig om fredningsforslaget. Der vil ikke blive truffet nogen afgørelser på mødet.

 

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag for Næstved Øvelsesplads kan læses her

Kortet over fredningsforslaget kan ses her

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster
c/o Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

 

Journalnummer:

Fredningsforslag for Næstved Øvelsesplads: FN-SSJ-07-2023