Fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge i Næstved og Faxe Kommuner

Publiceret 04-01-2023
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Næstved Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 10. oktober 2022 fremsat forslag til fredning af Brødebækken og Denderup Vænge.
Fredningsforslaget omfatter ca. 306 ha.

Fredningen har til formål, at:

  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder for plante- og dyreliv med særligt fokus på hasselmus og flagermus.
  • sikre et større sammenhængende naturområde
  • sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.
  • sikre og udvikle et diverst skovbillede med lysåbne skovenge og moser
  • medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter
  • skabe grundlag for at kunne gennemføre naturpleje i området

Ifølge bestemmelserne i fredningsforslaget skal området bevares i dets nuværende tilstand. En del af området skal udlægges til urørt skov, lysåbne arealer må ikke tilplantes eller jordbearbejdes mv., og øvrige skovarealer skal drives naturskånsomt med løbende bevaring af et større antal gamle træer og et stabilt skovklima mv. Forslaget indeholder endvidere bestemmelser om forbud mod ny bebyggelse og terrænregulering, en bestemmelse om offentlighedens adgang og bestemmelser om naturpleje mv.

 

Forslaget omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

V. Egede By, V. Egede: 14a, 14k, 37

Kongsted-Borup By, Kongsted: 31a

Sørup By, Toksværd: 14

Sparresholm Hgd., Toksværd: 1o, 1a, 1ai

 

Der afholdes offentligt møde om forslaget

Den 6. februar 2023 kl. 09.00

Haslev Bibliotek
Lokale Novellen
Jernbanegade 62
4690 Haslev

og i umiddelbar forlængelse heraf besigtigelse af området omfattet af fredningsforslaget.

 

Fredningforslag med bilag og fredningskort samt kortbilag kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

Indkaldelse til offentligt møde kan læses her

 

Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster
Anders Martin Jensen,
Formand

Journalnummer: FN-SSJ-55-2022