Fredningsforslag for delvis ophævelse af fredning ved Lyndby Strand i Lejre Kommune

Publiceret 08-09-2023
Fredningsforslag

Det bekendtgøres herved, at Lejre Kommune har rejst forslag om delvis ophævelse af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. august 1947 om fredning af arealer ved Lyndby Strand ved Hornsherredvej, Lejre Kommune.
Forslaget om delvis ophævelse af fredningen vedrører i alt ca. 4,27 hektar.

Forslaget vedrører følgende ejendomme:
Hornsherredvej 164, 170, 172, 176, 178, 180 og 182, 4070 Kirke Hyllinge
Matr.nr. 4o, 4n, 4m, 4h, 4g, 4aa og 4f Lyndby By, Lyndby.

Lejre Kommune har oplyst, at kommunen ønsker at ophæve fredningen på disse syv ejendomme, idet fredningens formål ikke er blevet opretholdt, og at fredningen derfor ikke længere er relevant for disse ejendomme.

Forslaget om delvis ophævelse af fredningen behandles af Fredningsnævnet for Østsjælland.

Forslaget med bilag findes herunder:
Fredningsforslag kan læses her
Bilag 1 - Fredningskendelse kan læses her
Bilag 2 - Afgrænsning af fredning kan ses her
Bilag 3 - Historiske kort kan ses her
Bilag 4 - Budgetoverslag kan læses her

Der afholdes offentligt møde i sagen

onsdag den 1. november 2023, kl. 13.00
i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget og orienteret om fredningssagens forløb. Der vil også blive lejlighed til at kommentere forslaget. Der vil ske besigtigelse af det pågældende areal umiddelbart efter afholdelse af mødet.

Eventuelle skriftlige bemærkninger i anledning af forslaget kan sendes til fredningsnævnet senest den 10. november 2023 under henvisning til FN-ØSJ-21-2023 på Obfuscated Email

Fredningsnævnet for Østsjælland, c/o Retten i Roskilde, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
den 8. september 2023.
Linda Lauritsen
Formand for Fredningsnævnet for Østsjælland