Fredningsforslag for Arrenæs i Halsnæs Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune har rejst forslag om fredning af Arrenæs i Halsnæs Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 722 ha.

Fredningen har til formål

  • at bevare og forbedre de biologiske værdier, herunder at sikre levemulighederne for fredningsområdets plante- og dyreliv, som især knytter sig til overdrev, enge, moser, søer og gammel løvskov,
  • at bevare og forbedre de landskabelige værdier i området, således at det fremtræder som et overvejende åbent landskab med vide udsigter vekslende med gamle skove og mindre bevoksninger,
  • at bevare og forbedre områdets kulturhistoriske værdier, herunder at sikre synlighed og god tilstand af fortidsminder,
  • at bevare og forbedre områdets rekreative værdier, herunder at sikre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-område N134 er udpeget for,
  • at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

Fredningsnævnet skal vejlede om, at der herefter ikke må foretages noget, som strider mod de foreslåede bestemmelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2. Overtrædelse kan medføre bødestraf, jf. naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1.

Fredningsforslaget omfatter følgende ejendomme:

Auderød By, Kregme: 3a, 3c, 8c, 2q, 3d, 3b, 2r, 2a, 1, 2s, 4k, 4i, 4h, 8ae, 4a, 15b, 30c, 29a, 29b, 9ap, 9as, 9al, 9k, 9h, 9aq, 6d, 6c, 4g, 12h, 12c, 12i, 5b, 4d, 4c, 12g, 31, 6b, 10a, 10e, 30 a, 30b, 15a,14c, 7a, 7b, 9c, 9ar, 8a, 2p, 9e, 9g, 9f, 9d, 9l, 4b, 12a, 12d, 12b, 11c, 11b, 11d, 12e, 10d, 7000d. 7000a, 7000c og 4f.

Arresø, Kregme: 1.

Sonnerup By, Kregme: 1c, 3d, 1a, 12, 13, 2h, 7b, 7c, 7e, 7d, 2c, 6b, 5b, 7a, 1b, 3c, 3b, 3a, 2g, 1d, 2a, 14, 8, 9 og 10.

Brederød By, Kregme: 2l, 3d, 3g, 4r 7000d, 7000h, 3r, 3b, 3p, 5k, 3q, 3a, 9d, 9c, 9b, 9e, 8c, 8e, 8b, 8f, 9a, 7a, 8a, 6a, 3k, 3l, 3e og 3c.

Kregme By, Kregme: 8a, 7cx, 1bv, 8at, 8as, 7t, 12aæ, 1da, 13if og 6l.

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til offentlig høring om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse.

Interesserede kan desuden rekvirere fredningsforslaget ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening. Se nærmere www.dn.dk.

Fredningsforslaget med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskort kan ses her