Oplysninger om fredningsnævnets behandling af personoplysninger

Fredningsnævnet behandler følgende hovedtyper af sager:

  • Forslag om nye fredninger
  • Ansøgninger om dispensation fra fredninger

Som et led i behandlingen af disse sager behandler fredningsnævnet personoplysninger (herunder personhenførbare oplysninger)

  • Navne og adresser på ansøgere, lodsejere og evt. partsrepræsentanter
  • Matrikelnumre og andre ejendomsoplysninger
  • Navne og kontaktoplysninger på sagsbehandlere hos myndigheder og organisationer

Oplysningerne anvendes til at 

  • Udsende høringsmateriale, anmodninger om supplerende oplysninger eller bemærkninger, indkaldelser til møder eller besigtigelser, og til at udsende fredningsnævnets afgørelse
  • Udsende ansøgninger og fredningsforslag i høring hos myndigheder (kommunen, Miljøstyrelsen m.fl.) og hos organisationer (Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet samt i visse tilfælde Dansk Ornitologisk forening, Botanisk forening eller lokalt baserede foreninger), som alle har brug for at kunne identificere den eller de ejendomme, sagen vedrører.

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Fredningsnævnet behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om naturbeskyttelse, kapitel 61.

Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e.

Fredningsnævnet behandler eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i forordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Fredningsnævnet er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter offentlighedslovens regler.

Indsamling og kategorier af personoplysninger

Ud over de oplysninger, du evt. selv meddeler fredningsnævnet, modtager vi personoplysninger om dig fra følgende kilder:

Vi modtager i forbindelse med indsendelsen af et fredningsforslag til os følgende oplysninger om dig fra enten Danmarks Naturfredningsforening, din kommune eller Miljøstyrelsen:

  • Navn og adresse
  • Matrikelnummer på dine arealer omfattet af fredningsforslaget
  • Oplysninger om relevante restriktioner på dine arealer (ældre fredninger, fredskovsnotering, beskyttelseslinjer, §3-arealer m.v.)

Vi modtager den samme type af oplysninger, når vi modtager ansøgninger om dispensation fra en fredning.
Oplysningerne indsendes af din kommune eller din rådgiver.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Fredningsforslag, herunder en liste med matrikelnumre m.v. er udsendt til andre lodsejere i området og udsendes til relevante myndigheder og organisationer, således at disse parter kan vurdere det fremsatte fredningsforslag detaljeret. Fredningsforslag offentliggøres endvidere på fredningsnævnenes hjemmeside.

Fredningsnævnet videregiver endvidere i sager om nye fredninger dine navne- og adresseoplysninger til Miljøstyrelsen, til brug for styrelsens senere udbetaling af evt. fredningserstatninger. 

I dispensationssager udsendes det modtagne ansøgningsmateriale, herunder personoplysninger, i høring hos myndigheder (kommunen, Miljøstyrelsen m.fl.) og hos organisationer (Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet samt i visse tilfælde Dansk Ornitologisk forening, Botanisk forening eller lokalt baserede foreninger), som alle har brug for at kunne identificere den eller de ejendomme, sagen vedrører.

Fredningsnævnets afgørelser i sager om nye fredninger udsendes til de involverede parter, myndigheder, organisationer og øvrige klageberettigede, og offentliggøres på fredningsnævnenes hjemmeside, ligesom Miljøstyrelsen offentliggør fredningsnævnets afgørelse på Danmarks Miljøportal. Navne, matrikelnumre samt erstatningsbeløb mv. vil fremgå af afgørelsen. 

Fredningsnævnets afgørelse i dispensationssager udsendes til de involverede parter, myndigheder, organisationer og øvrige klageberettigede. Miljøstyrelsen offentliggør fredningsnævnets afgørelse på Danmarks Miljøportal.

Hvis fredningsnævnets afgørelse skal behandles af Miljø- og Fødevareklage-nævnet, videregiver fredningsnævnet endvidere alle sagens akter, herunder også dit navn og adresse hertil, til brug for klagenævnets behandling af sagen.

Fredningsnævnet overlader endvidere dine personoplysninger til nævnets databehandlere, fx Statens IT.

Opbevaring af dine personoplysninger

Fredningsnævnet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som fredningsnævnet behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod fredningsnævnets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger. Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber med fysiske personer som deltagere, samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter gældende dansk ret sidestilles hermed.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte fredningsnævnet, jf. nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fredningsnævnet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til fredningsnævnets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail eller pr. brev.

Find dit fredningsnævns kontaktoplysninger.

Fredningsnævnets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte fredningsnævnets databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo@mim.dk eller ved at ringe på telefon 93 59 70 11 og bede om at tale med databeskyttelsesrådgiveren.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over fredningsnævnets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13.3.2019 af Lov om naturbeskyttelse