Fredninger

Omtrent fem procent af Danmarks areal er fredet, og der gennemføres stadigvæk nye fredninger.

Fredninger har i mere end 100 år været et meget vigtigt redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr og planter og deres levesteder. Siden 1917 er der gennemført omkring 4000 fredninger. 

Gennemførelse af fredninger sker i særlige nævn - fredningsnævn og Miljø- og Fødevareklagenævnet - og der bliver udbetalt erstatning for de tab, som fredningen påfører ejere og brugere.

Fredninger kan være meget forskellige og kan varetage flere hensyn på en gang. Fredninger indeholder bestemmelser om, hvad der er tilladt inden for det fredede område. Det kan f.eks. være bestemmelser om byggeri, forbedring og pleje af naturen og bestemmelser om offentlighedens adgang.

Annonceringer og kort over fredninger

Lien, Fosdalen og Sandmosen i Jammerbugt Kommune

Læs annonceringerne vedrørende fredninger og fredningsforslag og se kortet, der viser de gældende fredninger samt og forslag, der er under behandling i fredningsnævnene.

Se annonceringer

Se kort over fredninger

Krav til et fredningsforslag

Et fredningsforslag skal indeholde:

  • En redegørelse for baggrunden for fredningsforslaget og en beskrivelse af området og dets nuværende anvendelse
  • Hvis der er internationale naturbeskyttelsesområder i området (Natura2000 områder), skal forslaget beskrive forholdet til disse
  • Fredningsbestemmelser for området
  • Matrikeloplysninger for de berørte ejendomme
  • Kort over området
  • Budgetoverslag, der redegør for forventede omkostninger (erstatninger) ved gennemførelse af fredningen

Dybbøl Mølle ved Sønderborg.

Fredningsnævnet behandler et fredningsforslag 

Når fredningsnævnet modtager et fredningsforslag, annoncerer fredningsnævnet forslaget på denne hjemmeside og i Statstidende. Annoncen fortæller, at der er rejst et fredningsforslag, og hvornår der holdes offentligt møde om forslaget. Desuden sender fredningsnævnet forslaget til berørte lodsejere og andre involverede parter. På det offentlige møde kan man fremsætte sine synspunkter.

Hvis fredningsnævnet beslutter, at området skal fredes, fastsætter fredningsnævnet overordnede bestemmelser om fredningens indhold og omfang, og fredningsnævnet beder ejerne af de berørte ejendomme om at fremsætte eventuelle erstatningskrav. Herefter træffer nævnet afgørelse om fredning og erstatning samt eventuelle godtgørelser for sagkyndig bistand. Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til 2 år.

Et fredningsforslag har 'retsvirkninger'

Når forslaget er sendt til ejerne af de berørte ejendomme, må man som ejer eller bruger ikke gøre noget, der strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.

Normal drift og udnyttelse af en ejendom kan dog fortsætte, indtil det er endeligt afgjort, om fredningen skal gennemføres, medmindre andet fremgår af fredningsforslaget.

Følgende kan foreslå en ny fredning

  • Miljøministeren ved Miljøstyrelsen
  • Kommunalbestyrelsen
  • Danmarks Naturfredningsforening

Proceduren for en fredningssag:
Et forslag og et budgetoverslag sendes til kommunen/kommunerne samt Miljøstyrelsen med fire ugers svarfrist. Fredninger, der indeholder naturgenopretning, kan kun gennemføres, hvis de involverede myndigheder anbefaler fredningen.

Mens en fredningssag bliver forberedt, kan miljøministeren og kommunalbestyrelsen nedlægge foreløbigt forbud mod anvendelse af ejendommen eller mod at etablere forhold, der strider mod en påtænkt fredning.

Det færdige fredningsforslag sendes til fredningsnævnet.

Klagemuligheder

Ejere, brugere, myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og andre, der har udtrykt ønske herom, kan klage over fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet holder offentligt møde og besigtigelse, træffer foreløbige beslutninger om indhold og omfang og træffer afgørelse om fredning, erstatning samt godtgørelse til sagkyndig bistand.

Sagens indhold (ikke erstatninger) kan, inden seks måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indbringes for domstolene.

Der kan klages over erstatningernes størrelse til Taksationskommissionen.

Taksationskommissionen holder møde og besigtigelse med klagerne og myndighederne, før de træffer afgørelse om erstatningernes størrelse. Inden seks måneder efter Taksationskommissionens afgørelse, kan spørgsmålet om erstatningernes størrelse indbringes for domstolene.