Forslag til fredning af Hevring Hede i Norddjurs kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 21. juni 2022 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget et fredningsforslag for Hevring Hede i Norddjurs Kommune. Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 412 ha, der ejes og drives af Forsvaret.

Formålet med den foreslåede fredning er:

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, med særligt fokus på bevarelse af levesteder for sårbare og truede arter, samt områdets variation af forskellige naturtyper, når Forsvarsministeriets brug af arealet ophører
  • at de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres
  • at områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres
  • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for habitatområde H14 og fuglebeskyttelsesområde F15.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende:

  • matr.nr. 30 Hevring Hede, Ørsted,
  • matr.nr. 44 Hevring By, Ørsted,
  • matr.nr. 29 Hevringholm Hgd., Vivild

- og et mindre umatrikuleret og tilskyllet areal.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2 må der efter denne offentlige bekendtgørelse af fredningsforslaget ikke foretages noget, der strider mod forslaget.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved Danmarks Naturfredningsforening.

 

Mødeindkaldelse

Der afholdes et offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag den 3. juli 2023 kl. 10.00

Mødet holdes i Hevring-lejren, Voer Færgevej 4, 8950 Ørsted i bygning 13. Da der er tale om et militært område, skal der ske forudgående tilmelding til fredningsnævnet på fredningsnævnets mail senest mandag den 26. juni 2023.

Mødet indledes med, at fredningsforslaget præsenteres, og der vil herefter være lejlighed til at drøfte og kommentere på fredningsforslaget. Herefter besigtiges det område, der er omfattet af fredningsforslaget.

Eventuelle bemærkninger til fredningsforslaget kan sendes til fredningsnævnet senest den 27. juni 2023.

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag for Hevring Hede kan læses her

Kortet over fredningen kan ses her

Fredningsnævnet for Midjylland, østlig del
c/o Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Journalnummer: 

Fredningsforslag for Hevring Hede: FN-MJØ-088-2022