Afgørelse i sagen om fredning af Hevring Hede i Norddjurs Kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har d. 9. februar 2024 besluttet at frede Hevring Hede i Norddjurs Kommune. Det fredede område er beliggende på nordvestkysten af Djursland direkte ud til Kattegat og omfatter ca. 412 ha, der ejes og drives af Forsvaret.

Fredningsnævnet har d. 9. februar 2024 besluttet at frede Hevring Hede i Norddjurs Kommune. Det fredede område er beliggende på nordvestkysten af Djursland direkte ud til Kattegat og omfatter ca. 412 ha, der ejes og drives af Forsvaret.

Fredningsforslaget har karakter af en såkaldt ”sovende fredning”, som først vil træde i kraft, den dag Forsvaret endegyldigt måtte forlade området og de militære aktiviteter dermed ophører. Så længe området er aktivt skyde- og øvelsesområde, vil fredningen således ikke lægge hindringer i vejen for de aktiviteter, som Forsvaret har i dag eller måtte få i fremtiden.

Fredningen har til formål at:

 • Bevare og forbedre områdets naturværdier, med særligt fokus på bevarelse af levesteder for sårbare og truede arter, samt områdets variationen af forskellige naturtyper, når Forsvarsministeriets brug af arealet ophører.
 • De landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres.
 • Områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og forbedres.
 • Medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for habitatområde H14 og fuglebeskyttelsesområde F15.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

 • matr.nr. 30 Hevring Hede, Ørsted,
 • matr.nr. 44 Hevring By, Ørsted,
 • matr.nr. 29 Hevringholm Hgd., Vivild,

og et mindre umatrikuleret og tilskyllet areal.

Dette areal henhører retligt set under Forsvarets tilstødende ejendom.

Der tilkendes ikke erstatning ved gennemførelsen af fredningen, da det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 39, at der ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer.

Fredningsnævnets afgørelse samt fredningskort kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskortet kan ses her

 

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 er følgende klageberettigede:

 • ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt
 • enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse
 • statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget
 • organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget

Klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på en af følgende måder:

 • e-Boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager,
 • e-mail til mfkn@naevneneshus.dk, eller
 • brev til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Yderligere oplysninger kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside mfkn.naevneneshus.dk.