Forslag om delvis ophævelse af Tunøfredningen i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 19. februar 2024 fra Odder Kommune modtaget et fredningsforslag for Tunø i Odder kommune. Fredningsforslaget omhandler et areal på ca. 1,5 ha.

Formålet med fredningsforslaget er at ophæve fredningen af Tunø på et areal på ca. 1,5 ha for at muliggøre en udvidelse af Tunø By. Det pågældende område bruges i dag som landbrugsjord, og er omfattet af den gældende Tunøfredning.

Det er Odder Kommunes opfattelse, at en gennemførelse af fredningsforslaget vil understøtte den aktuelle problemstilling om det forsvindende beboertal på Tunø og dermed danne grundlag for de manglende muligheder for øget bosætning på Tunø og muligheden for at holde ø-samfundet levende.

Fredningsforslaget dækker over et areal på ca. 1,5 ha nord for Tunø By og omfatter helt eller delvist følgende ejendomme:

  • matr.nr. 11b, 22a, 22f og 46d Tunø By, Tunø.

Der afholdes et offentligt møde om fredningsforslaget,

mandag den 27. maj 2024, kl. 10.30

i Ølykkecentrets lokaler, Tunø Hovedgade 3d, 8799 Tunø

Mødet indledes med, at fredningsforslaget præsenteres, og der vil herefter være lejlighed til at drøfte og kommentere på fredningsforslaget. Herefter besigtiges det område, der er omfattet af fredningsforslaget.

Eventuelle bemærkninger til fredningsforslaget forud for det offentlige møde kan sendes til fredningsnævnet senest den 13. maj 2024. Der vil også blive mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger efter det offentlige møde.

Det vil til brug for tilrettelæggelsen af mødets afvikling være hensigtsmæssigt med forudgående tilmelding til mødet på fredningsnævnets mail, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk.

Fredningsforslaget med bilag og fredningskort samt kortbilag kan findes herunder:

Fredningskortet kan ses ved at klikke her

Fredningsforslaget kan læses i sin helhed ved at klikke her