Fredningsforslag for Marbækområdet i Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Esbjerg Kommune har den 7. december 2023 over for Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, rejst forslag til fredning af Marbækområdet.

Fredningen har ifølge forslaget til formål, at

  • bevare og forbedre de biologiske, rekreative, landskabelige, kulturhistoriske og arkæologiske værdier, med særlig vægt på at bevare og øge biodiversiteten og forbedre de rekreative muligheder i området, herunder offentlighedens adgang til og færden i området,
  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmulighederne for plante- og dyreliv, med særligt fokus på at sikre sammenhæng i næringsfattige lysåbne naturtyper,
  • sikre en naturfremmende forvaltning af de i området beliggende skovarealer,
  • bevare og sikre de særlige geologiske værdier på kyststrækningen langs Ho Bugt,
  • bevare de kulturhistoriske spor i Marbækområdet især omkring Myrthue og Sjælborg jernalderbopladser samt jernalder - digevoldninger og højryggede agre i og omkring Marbæk Plantage,
  • medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 89 er udpeget for,
  • formidle de i formålet nævnte værdier tilknyttet Marbækområdet, og
  • bygge videre på intentionerne i Marbæk-planen 2017 om mere natur og bedre rekreative muligheder.

Fredningsforslaget omfatter følgende matrikelnumre helt eller delvist:

1q, 1a, 1e, 1x, 1d, 1l, 1k, 1v, 1u, 7000a, 1m, 1i, 1g, 1c og 1t, Myrtue Gde., Hostrup,

12 e, 1a, 3h, 64a, 8a, 6g, 6e, 6f, 8i, 7000d, 7000l, 3ab, 6a, 4b, 2b, 2p, 14c, 3ø, 11d, 11g, 2g, 2r, 2q, 2s, 13b og 4p, Kravnsø By, Hostrup,

13, Kokspang By, Hostrup,

2a, 1a, 2k, 2d, 2f, 2h, 2e og 2g, Marbækgård, Hostrup, og

1e, 9g, 2b, 2ø, 2m, 7000d, 3h, 2l, 2af, 8s, 6bø, 3u, 6a, 9h og 3ai, Sjælborg By, Hostrup, samt

Umatrikuleret areal (ca. 6,09 ha.)

Fredningsforslaget omfatter og reviderer seks gældende fredninger. Ved gennemførelsen af fredningsforslaget ønskes de gældende fredninger ophævet:

Fredningen af Marbæk Plantage – reg.nr. 04047.00 fra 1966 ophæves.

Fredningen af Kravnsø Mark – reg.nr. 03751.00 fra 1967 ophæves.

Fredningen af Myretue Vest – reg.nr. 04570.00 fra 1968 ophæves.

Fredningen af Myrthue Boplads – reg.nr. 00633.00 fra 1964 ophæves.

Fredningen af Sjælborg Hede – reg.nr. 00344.00 fra 1932 ophæves.

Fredningen af Sjælborg Boplads – reg.nr. 02638.02 fra 1961 ophæves.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, som strider mod fredningsforslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Fredningsforslaget med bilag og fredningskort samt kortbilag kan findes herunder:

Fredningsforslaget med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

Kortbilag 3 kan ses her

Kortbilag 4 kan ses her

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget:

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 10.00
på Hjerting Badehotel,
Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V,

med efterfølgende besigtigelse af det berørte areal. Der vil på mødet blive redegjort nærmere for forslagets indhold og fredningssagens forløb.

Eventuelle skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk med henvisning til sagsnummer FN SJS 64/2023 eller fysisk til Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, på nedennævnte adresse:

Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del
c/o Retten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg
FN SJS 64/2023

Bemærkninger skal være modtaget af nævnet senest den 22. februar 2024.

Esbjerg den 19. januar 2024
Henrik Tosti
formand