Oplysninger om fredningsnævnets behandling af personoplysninger

Retter du henvendelse til fredningsnævnet, vil fredningsnævnet registrere oplysninger, herunder eventuelle personoplysninger, som du har oplyst, med det formål at kunne behandle din henvendelse. Registrerede personoplysninger og øvrige oplysninger opbevares i henhold til statens arkivregler. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovgivningen.

Ved behandlingen af en henvendelse, der indeholder en ansøgning om dispensation fra en etableret eller foreslået fredning eller ved behandlingen af en henvendelse i forbindelse med en verserende fredningssag, kan fredningsnævnet dele oplysningerne i din henvendelse med kommunen, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt andre interessenter med henblik på, at de pågældende som led i nævnets sagsbehandling kan udtale sig i sagen. Ved behandlingen af øvrige henvendelser kan fredningsnævnet dele oplysningerne i henvendelsen med kommunen eller Miljøstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at disse myndigheder og organisationer ligeledes registrerer oplysninger om dig.

Persondatalovgivningen giver dig ret til at blive orienteret om indsamling og behandling af oplysninger til brug for behandling af din henvendelse og til at gøre indsigelse mod registrering af oplysningerne. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde, måtte være behandlet i strid med lovgivningen. Henvendelse herom skal rettes til den pågældende myndighed eller organisation.

Da fredningsnævnenes hjemmeside driftes af Miljøstyrelsen, henvises endvidere til Miljøstyrelsens persondatapolitik