Forlængelse af frist for afgørelse i sagen om fredning af Arrenæs i Halsnæs Kommune

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 3. maj 2023 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Arrenæs i Halsnæs Kommune til den 12. maj 2025.

Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune rejste den 12. maj 2021 i medfør af naturbeskyttelsesloven § 33, stk. 3, fredningsforslag om fredning af Arrenæs. Fredningsforslaget blev offentligt annonceret den 3. marts 2022 og den 25. februar 2022 udsendt til de berørte lodsejere m.fl., og endvidere 25. februar 2022 gjort offentligt tilgængeligt på blandt andet fredningsnævnenes hjemmeside www.fredningsnaevn.dk.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde inden udløbet af 2-årsfristen beslutte at forlænge denne med op til 2 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 3.

Fredningsforslaget for Arrenæs blev rejst den 12. maj 2021.

Fredningsnævnet bemærker herefter, at behandlingen af fredningsforslaget ikke har kunnet gennemføres og afsluttes inden udløbet af den ordinære behandlingsfrist på 2 år af grunde, som fredningsnævnet i alt overvejende grad ikke har haft indflydelse på og har kunnet påvirke. Under disse særlige forhold og for at kunne behandle fredningsforslaget med den nødvendige inddragelse af de af forslaget berørte lodsejere og andre, som har interesse i forslaget, finder fredningsnævnet, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, er opfyldt. Henset til sagens stade finder fredningsnævnet, at det er nødvendigt at forlænge behandlingsfristen med 2 år regnet fra den 12. maj 2023, således at fristen for sagens afslutning er den 12. maj 2025.

Fredningsnævnet træffer herefter afgørelse om at forlænge fristen for nævnets behandling af fredningsforslaget, således at fristen herfor fastsættes til den 12. maj 2025.


Fredningsnævnets afgørelse samt bilag kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for afgørelse kan læses her

Høringssvar om forlængelse af fristen kan læses her


Klagevejledning:

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal oplyse, at afgørelsen om udsættelse af fristen for afgørelse i fredningssagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage skal indgives skriftligt. Klage kan indgives via e-boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager. Klage kan også indgives ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og denne klagevejledning på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside.