Fredningsforslag for Arrenæs i Halsnæs Kommune

Det bekendtgøres herved, at Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune den 10. juli 2023 har genrejst forslag om fredning af Arrenæs. Sagen behandles i Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 722 ha.

Formålet med forslaget er:

  • at bevare og forbedre de biologiske værdier, herunder at sikre levemulighederne for fredningsområdets plante- og dyreliv, som især knytter sig til overdrev, enge, moser, søer og gammel løvskov,
  • at bevare og forbedre de landskabelige værdier i området, således at det fremtræder som et overvejende åbent landskab med vide udsigter vekslende med gamle skove og mindre bevoksninger,
  • at bevare og forbedre områdets kulturhistoriske værdier, herunder at sikre synlighed og god tilstand af fortidsminder,
  • at bevare og forbedre områdets rekreative værdier, herunder at sikre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som Natura 2000-område N134 er udpeget for,
  • at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen

Fredningsnævnet skal vejlede om, at der herefter ikke må foretages noget, som strider mod de foreslåede bestemmelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2. Overtrædelse kan medføre bødestraf, jf. naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1.

Fredningsforslaget omfatter følgende ejendomme:

3a, 3c, 8c, 2q, 3d, 3b, 2r, 2a, 1, 2s, 4k, 4i, 4h, 8ae, 4a, 15b, 30c, 29a, 29b, 9ap, 9as, 9al, 9k, 9h, 9aq, 6d, 6c, 4g, 12h, 12c, 12i, 5b, 4d, 4c, 12g, 31, 6b, 10a, 10e, 30 a, 30b, 15a,14c, 7a, 7b, 9c, 9ar, 8a, 2p, 9e, 9g, 9f, 9d, 9l, 4b, 12a, 12d, 12b, 11c, 11b, 11d, 12e, 10d, 7000d. 7000a, 7000c, 4f Auderød By, Kregme
1 Arresø, Kregme
1c, 3d, 1a, 12, 13, 2h, 7b, 7c, 7e, 7d, 2c, 6b, 5b, 7a, 1b, 3c, 3b, 3a, 2g, 1d, 2a, 14, 8, 9, 10, Sonnerup By, Kregme
2l, 3d, 3g, 4r 7000d, 7000h, 3r, 3b, 3p, 5k, 3q, 3a, 9d, 9c, 9b, 9e, 8c, 8e, 8b, 8f, 9a, 7a, 8a, 6a, 3k, 3l, 3e, 3c, Brederød By, Kregme
8a, 7cx, 1bv, 8at, 8as, 7t, 12aæ, 1da, 13if, 6l, Kregme By, Kregme

Fredningsforslaget med kortbilag kan findes herunder:

Fredningsforslag kan læses her
Fredningskort kan ses her

Offentligt møde

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området

mandag 13. november 2023 kl. 10.00 i Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk eller med almindelig post til Fredningsnævnet for Nordsjælland, c/o Retten i Hillerød, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Fredningsnævnet for Nordsjælland, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Elisabet Michelsen
formand