Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred kommune

Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland den 1. juni 2021 rejst forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten. Fredningsforslaget omfatter ca. 470 ha.

Fredningen har til formål, 

  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv blandt andet ved at naturområder sikres udvidelse og sammenhæng samt naturforbedrende pleje,
  • at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder at sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab afbrudt af småskove, krat og levende hegn,
  • at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder offentlighedens adgang til området via stisystemer,
  • at sikre at anvendelsen af den nedlagte radiostation, så vidt muligt anvendes til formål, som understøtter fredningens formål, herunder eksempelvis naturformidling, undervisning eller udstilling samt lignende almene formål,
  • at skabe grundlag for naturpleje,
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-habitatområde nr. 244 for Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er udpeget for.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende:

Fårevejle By, Fårevejle: 16n, 18k, 18l, 16q, 16a, 16b, 16c, 16ø, 16g, 18c, 18a, 19h, 18e, 19b, 19l, 19m, 19e, 19a, 19o, 18o, 19c, 15a, 16m og 19f.

Ordrup By, Fårevejle: 18a, 18f, 20b, 19, 10k, 20a, 15c, 14, 7c, 15a, 15b, 7b, 7ce, 7cf, 7cg, 7e, 7d, 7g, 7000d, 7000i, 7000k, 7000e, 7000c, 7bk, 7cb, 7bn, 7bm, 7bo, 7by, 7l, 7a, 7dt, 7ba, 7az, 7dz, 7dx, 7dy, 7m, 7x, 7bh, 7q, 7bi, 7ab og 7f.

Veddinge By, Fårevejle: 18, 17, 7000d, 7000i, 7000c, 10eo, 10dn, 26n, 25d, 26a, 26m, 27ar, 27au, 25e, 28ap, 28a, 29a, 29p, 6p, 27a, 27at, 27ad, 26l, 25a, 19, 20, 5f, 5bm, 5q, 5r, 5h, 5g, 6b, 6d, 6e, 6f, 6o, 6k, 6m, 6l, 6a, 6g, 6h, 6i, 5o, 5ar, 5a, 5s, 5bk, 4q, 4y, 4a, 3h, 4æ, 4t, 4aa, 3i, 3e, 3l, 15h, 16q, 16o, 16p, 16r, 3b, 14e, 14b, 14c, 15e, 15b, 15i, 15f, 15g, 16b, 15d, 15c, 16i, 16d, 16k, 16f, 16c, 5at, 4z og 28f.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

 

Fredningsnævnet for Vestsjælland
c/o Retten i Nykøbing F., Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.